عملیات crud متادیتای term ها در وردپرس

term در وردپرس توسعه وردپرس

term ها در وردپرس مفهومی هستند که قابلیت داشتن متادیتا را دارند. (مانند کامنت ها، یوزرها و پست تایپ ها). جدول متادیتای term ها، جدول wp_termmeta می باشد و لیست متادیتاهای همه ی term های ما در آن قرار می گیرد.

با استفاده از توابع از پیش تعریف شده وردپرس، به راحتی می توانیم عملیات crud را در مورد متادیتای term ها انجام دهیم. این توابع در فایل هسته taxonomy با نام taxonomy.php و در فولدر wp-includes هسته وردپرس قرار دارند.

 

1- ایجاد متادیتای term با استفاده از تابع add_term_meta

برای ایجاد متادیتای جدید یک term می توانیم از تابع add_term_meta استفاده نماییم. این تابع از تابع add_metadata برای ذخیره متادیتای ما استفاده می کند.

add_term_meta( int $term_id, string $meta_key, mixed $meta_value, bool $unique )

1- پارامتر term_id

آی دی term مدنظر ما در این پارامتر وارد می شود. (ضروری)

2- پارامتر meta_key

این پارامتر مشخص کننده کلید متای ما است که در ستون meta_key ذخیره می گردد. (ضروری)

3- پارامتر meta_value

این پارامتر مشخص کننده مقدار متای ما است که در ستون meta_value ذخیره می گردد. (ضروری)

4- پارامتر unique

اگر مقدار این پارامتر true باشد، ابتدا چک می کند که متادیتایی با term_id و meta_key ورودی وجود نداشته باشد.

 

2- حذف متادیتای term با استفاده از تابع delete_term_meta

برای حذف متادیتای موجود یک term می توانیم از تابع delete_term_meta استفاده نماییم. این تابع از تابع delete_metadata برای حذف متادیتای term ما استفاده می کند.

delete_term_meta( int $term_id, string $meta_key, mixed $meta_value = '' )

1- پارامتر term_id

آی دی term مدنظر ما در این پارامتر وارد می شود. (ضروری)

2- پارامتر meta_key

این پارامتر مشخص کننده کلید متای ما است که در ستون meta_key ذخیره می گردد. (ضروری)

3- پارامتر meta_value

اگر مقدار متا ست شود، علاوه بر term_id و meta_key، مقدار متا نیز چک می شود.

 

3- دریافت متادیتای term با استفاده از تابع get_term_meta

برای دریافت متادیتای موجود یک term می توانیم از تابع get_term_meta استفاده نماییم. این تابع از تابع get_metadata برای دریافت متادیتای term ما استفاده می کند.

get_term_meta( int $term_id, string $key = '', bool $single = false )

1- پارامتر term_id

آی دی term مدنظر ما در این پارامتر وارد می شود. (ضروری)

2- پارامتر key

این پارامتر مشخص کننده کلید متای ما است که در ستون meta_key وجود دارد.

3- پارامتر single

اگر مقدار این پارامتر true باشد، فقط یک متادیتا برگردانده می شود.

 

4- به روزرسانی متادیتای term با استفاده از تابع update_term_meta

برای به روزرسانی متادیتای term می توانیم از تابع update_term_meta استفاده کنیم. این تابع از تابع update_metadata برای به روزرسانی متادیتای ما استفاده می کند.

update_term_meta( int $term_id, string $meta_key, mixed $meta_value, mixed $prev_value = '' )

1- پارامتر term_id

آی دی term مدنظر ما در این پارامتر وارد می شود. (ضروری)

2- پارامتر meta_key

کلید متای ما در این پارامتر وارد می شود. (ضروری)

3- پارامتر meta_value

اگر مقدار متا ست شود، علاوه بر term_id و meta_key، مقدار متا نیز چک می شود. (ضروری)

4- پارامتر prev_value

اگر این مقدار ست شود، چک می کند که متادیتای ما باید دارای مقدار قبلی prev_value باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *